Dịch vụ rà soát hồ sơ kế toán, thuế hàng năm

Dịch vụ kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán

Kiểm tra rà soát sổ sách kế toán là công việc giúp cho doanh nghiệp kiểm tra và tổng hợp lại toàn bộ các chứng từ, giấy tờ sổ sách kế toán một cách có hệ thống nhằm giảm thiểu các sai sót trong việc ghi chép, sử dụng số liệu tài chính của doanh nghiệp.

Thông qua việc rà soát, Gia Luật sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và các hồ sơ thuế liên quan, qua đó doanh nghiệp có thể tiết kiệm được các chi phí thiệt hại đến từ việc tổ chức sai hệ thống sổ sách, chi phí phạt thuế và tận dụng các khoản chi phí đó để phát triển các hoạt động kinh doanh.

Nội dung công việc của chúng tôi bao gồm

  • Rà soát hệ thống lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định, nguyên tắc kế toán;
  • Rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp như rà soát sự phù hợp của các chứng từ kế toán, rà soát cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, rà soát các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý, rà soát việc lập và kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng/quý, rà soát việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, rà soát hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, rà soát việc lập báo cáo tài chính năm;
  • Đưa ra nhận định chung về hồ sơ căn cứ vào hiện trạng rà soát, mức độ phù hợp theo quy định pháp luật;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp thời và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ như thất lạc chứng từ, chứng từ không hợp lệ;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp thời các chi phí chưa hợp lý của doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp các vấn đề sai sót liên quan đến quy định về thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *